Charakterystyka Energetyczna

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Obecnie świadectw charakterystyki energetycznej budynków nie sporządza się dla nowo wybudowanych lub remontowanych – budynków oddawanych do użytkowania.

Z dniem 9 marca 2015 r. zaczęła obowiązywać USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków. Stanowi ona przeniesienie części postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do krajowego porządku prawnego. Celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie:

Obowiązkowi posiadania świadectwa podlegają budynki zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 250 m².

Właściciele, Zarządcy nieruchomości zapewniają świadectwo charakterystyki energetycznej budynków, części budynków, lokali Kupującym lub Wynajmującym w przypadkach:

 • zbycia na podstawie umowy sprzedaży
 • na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • wynajmowania

Nie sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku:

 • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonego w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalnego przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolno stojącego o powierzchni poniżej 50m²,
 • gospodarstwa rolnego o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²rok .

Wprowadzone zostały dwie metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków:

 1. Metoda obliczeniowa
 2. Metoda oparta na rzeczywistym zużyciu energii ( tylko w ściśle określonych przypadkach )


Obydwie metody stosuje się zgodnie z rozporządzeniem:

Świadectwa energetyczne od 9 marca 2015r. są sporządzane przy użyciu i za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego osobom uprawnionym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Świadectwo posiada oznakowanie nadane przez system i jest archiwizowane w CENTRALNYM REJESTRZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW.

Zlecający wykonanie świadectwa otrzymuje dokument w formie papierowej z podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej.

Świadectwa mogą sporządzać osoby figurujące w centralnym rejestrze:
Rejestr osób, które uzyskały uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Dokumentacja i czynności potrzebne do wygenerowania świadectwa charakterystyki energetycznej od 9 marca 2015r :

 • Projekt architektoniczno-budowlany; Inwentaryzacja techniczno-budowlana; Dokumentacja techniczna instalacji itp. (w zależności od sytuacji),
 • Wizja lokalna,
 • Wywiad ze Zleceniodawcą,
 • Wykonanie zdjęcia,
 • Wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego,
 • Wydruk świadectwa z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.


Aby poznać wstępną wycenę prosimy o wypełnienie: Formularz zapytania ofertowego

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z dnia 21.06.2013 r. poz. 762, § 1)

WPROWADZA

Od 3 października 2013r. dla budynków nowoprojektowanych, remontowanych, przystosowywanych do istniejących warunków sporządza się analizę możliwości racjonalnego wykorzystania ( o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości ) wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Do wysokoefektywnych systemów zalicza się w tym przypadku zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe. W szczególności wymienione wyżej systemy uważa się za wysokosprawne, gdy opierają się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, a także pompy ciepła.

Projektowana charakterystyka energetyczna z analizą ekonomiczną i środowiskową zawiera opracowania dotyczące:

 • rocznego zapotrzebowania na energię użytkową ( EU kWh/m²rok ) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,,
 • dostępne nośniki energii,
 • warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
  – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
  – systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
  rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
 • obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
 • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Uprawnienia Certyfikaty Kursy